Vilkår for internet

Aftalevilkår for Vindinge Antennelaug internet

1.0. GENERELT
1.1.
 Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til Internettet via Vindinge Antennelaug.

1.2. Tilslutningen er personlig for abonnenten og dennes husstand og kan ikke overdrages eller sælges til tredjemand.  Abonnenten må ikke give andre eller sælge adgang til at benytte tilslutningen.

2.0. TILSLUTNINGEN
2.1. 
Tilslutningen etableres via et kabelmodem, som leveres af Vindinge Antennelaug. Det forudsættes, at pc er udstyret med kompatibelt Ethernet-netkort, og dette indgår ikke i det tilbudte. Installation aftales og fremgår af tilmeldingsblanketten.

2.2. Abonnenten er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af Vindinge Antennelaug, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og at det opfylder Vindinge Antennelaug tekniske specifikationer.  Vindinge Antennelaug tildeler IP-adresse til abonnentens kabelmodem.

2.3. Abonnenten må ikke foretage indgreb i udstyret, herunder kabelmodemudstyr. Identifikationsmærker må ikke fjernes.  Det er en betingelse, at abonnenten er tilsluttet Vindinge Antennelaug og betaler normalt kontingent for levering af radio/tv-signal gennem Vindinge   Antennelaugs, minimum grundpakke.

2.4. I kundens aftale med Vindinge Antennelaug er tilslutningsudstyr inkluderet, fx et kabelmodem, Vindinge Antennelaug har ejendomsretten til det installerede udstyr.

3.0. BRUG AF TILSLUTNINGEN
3.1. 
Abonnenten hæfter for enhver brug af tilslutningen.

3.2. Vindinge Antennelaug udøver ingen kontrol med dataindhold, som passerer via nettet og tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Abonnenten er ansvarlig for at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning. Vindinge Antennelaug påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer, forvansker eller ændrer data.

3.3. Abonnenten er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften at nettet, Vindinge Antennelaug eller tredjepart. Abonnenten skal følge Vindinge Antennelaugs anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Tilslutningen må kun anvendes til privat brug, medmindre der er tegnet tillægsabonnement til specielt erhvervsformål. Vindinge Antennelaug har ret til at foretage inspektion at tilslutningen.

3.4. Vindinge Antennelaug kan ændre prioriteringen af trafikken i nettet således at tung datatrafik ikke generer den normale datatrafik og øvrige brug af nettet. Såfremt en abonnent genererer megen tung trafik fx i form store downloads har Vindinge Antennelaug ret til at administrativt at gribe ind, således at nettet ikke overbelastes.

3.5. Den af Vindinge Antennelaug tildelte plads til mailbox (max. 100 MB) og evt. hjemmeside må kun anvendes til ikke-kommerciel brug, og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning. Såfremt evt. mailbox og hjemmeside skal udnyttes kommercielt, kan Vindinge Antennelaug fastsætte gebyrer herfor. Herefter oprettes speciel aftale om kommerciel brug af mailbox og hjemmeside, og indholdet af disse må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning. Overholdes dette ikke, har Vindinge Antennelaug til enhver tid ret til at lukke adgang til mailbox og hjemmeside.

4.0. AFHJÆLPNING AF FEJL
4.1. 
Abonnenten kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af Vindinge Antennelaug oplyste serviceadresse. Vindinge Antennelaug servicepartnere vil påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid uden ugrundet ophold og senest 10 timer efter at fejlen er verificeret. Såfremt abonnenten begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i abonnentens eget udstyr eller til abonnentens fejlagtige anvendelse at tilslutningen betales servicevederlaget af abonnenten til Vindinge Antennelaug med evt. tillæg af administrationsgebyr (kopi af regning fra servicepartner/e tilsendes abonnenten).

4.2. Vindinge Antennelaug påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at abonnenten har anvendt udstyr,  som ikke er leveret eller godkendt af Vindinge Antennelaug eller, at abonnenten har foretaget indgreb i tilslutningen.

5.0. AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN
5.1. 
Vindinge Antennelaug har ret til omgående at afbryde abonnentens tilslutning, såfremt:

(I)  Abonnenten på trods af påkrav ikke foretager betaling at skyldige beløb.
(II) Abonnenten på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. herunder §1.2., 2.3., 3.3.

5.2. Abonnenten er uanset afbrydelse af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør.

5.3. Vindinge Antennelaug er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af tilslutningen.

6.0. BETALINGER/PRISER
6.1.
 Takster, afgifter og gebyrer fremgår at Vindinge Antennelaug til enhver tid gældende takstblad. Vindinge Antennelaug har ret til med 1 måneds varsel at ændre priser eller betalingsform. Ændringer meddeles abonnenten via e-mail, brev eller annoncering.

77.1..0. AFTALENS LØBETID
Aftalen kan opsiges skriftligt af medlemmet pr. lb. måned + 30 dage. Aftalen kan opsiges af Vindinge Antennelaug med 3 måneders varsel. Aftalen kan bringes til ophør uden varsel, såfremt en part væsentligt eller i gentagne tilfælde misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved opsigelse.

7.2. Ved aftalens ophør er abonnenten forpligtet til at indfri ethvert tilgodehavende, som tilkommer Vindinge Antennelaug.

8.0. ANSVAR
8.1. 
Vindinge Antennelaug påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til normal service og vedligeholdelse af nettet eller for:

(I)    Abonnentens anvendelse af tilslutningen eller for, at resultatet heraf opfylder abonnentens behov eller forventninger;
(ii)   indirekte tab eller følgetab, som abonnenten måtte lide,
(iii)  andre forhold som anført i aftalen,
(iv)  tab opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet, selvom dette skyldes systembrud eller andre forhold hos Vindinge Antennelaug.

8.2. Abonnenten skal holde Vindinge Antennelaug skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Vindinge Antennelaug som følge af abonnentens brug at tilslutningen.

8.3. En part er ikke ansvarlig for misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen, såfremt misligholdelsen skyldes forhold udenfor vedkommendes kontrol.

9.0. ÆNDRINGER I AFTALEVILKÅR
9.1. 
Vindinge Antennelaug forbeholder sig ret til at ændre aftalevilkårene, abonnentens e-mail adresse og tekniske specifikationer samt de funktioner, som  tilslutningen giver abonnenten mulighed for at anvende. Ændringer skal meddeles med 30 dages forudgående varsel bortset fra ændringer, som skyldes pålæg afgivet af offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller tilsvarende. Mindre ændringer af tekniske specifikationer og  funktioner kan til enhver tid meddeles  abonnenten på Vindinge Antennelaugs officielle hjemmeside.

10.0. ØVRIGE BESTEMMELSER
10.1.
 Enhver tvist mellem parterne kan indbringes for byretten i Roskilde. Evt. tvister om de af aftalen omfattede ydelser, kan forelægges til afgørelse for forbrugerklagenævnet.

10.2. Vindinge Antennelaug kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand såfremt det vedtages i Vindinge Antennelaug.

10.3. Abonnenten opnår ingen rettigheder over IP-adresse, ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, nettet, tilslutninger, det af Vindinge Antennelaug evt. leverede udstyr eller andet, bortset fra hvad der udtrykkeligt fremgår af aftalevilkårene.

11.0. DEFINITIONER
Abonnenten:  Betyder den i ordrebekræftelsen anførte person og dennes husstand.

Aftale: Betyder den mellem abonnenten og Vindinge Antennelaug indgåede abonnementsaftale om tilslutning. Aftalen består at Vindinge Antennelaug bekræftelse/underskrift af aftalen, det til enhver tid gældende takstblad samt aftalevilkår.

Aftalevilkår: Betyder ”Aftalevilkår for Vindinge Antennelaugs Internet abonnement” version 1.0 eller sådanne senere versioner, som måtte blive meddelt abonnenten.

Vindinge Antennelaug Internet:  Vindinge Antennelaug Internet er en forening med begrænset hæftelse. Foreningen hæfter kun med sin formue. Foreningens medlemmer, bestyrelsen og formand hæfter kun med deres indskud i foreningen.

Aftalevilkår for Vindinge Antennelaug Internet abonnement (Privat)

Version 1