Vedtægter

Download PDF – klik her

Vedtægter for Vindinge Antennelaug

Forord:

Antennelauget blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling for Vindinge Antennelaug.

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Vindinge Antennelaug. Stiftet den 28-02-1972 og hjemmehørende i Roskilde Kommune.

§ 2. Formål

Antennelaugets formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

a. danske og udenlandske radio- og tv-kanaler.

b. Internet og IP-telefoni.

c. Andre ydelser, som kan tilbydes over et bredbåndsanlæg.

Stk. 2.

Antennelauget må ikke påtage sig andre end de til opfyldelse af ovennævnte formål nødvendige opgaver, og kan ikke sammensluttes med andre foreninger, eller underlægges disses myndighed.

Stk. 3.

Antennelauget kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 4.

Antennelauget kan indgå aftaler med en eller flere leverandører om levering af de i stk.1 nævnte ydelser for en periode på maksimalt 3 år.

Stk. 5.

Antennelauget kan tilslutte sig andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens formål.

§ 3. Samarbejde med andre anlæg eller udbydere

Generalforsamlingen skal, efter forslag fra bestyrelsen, godkende aftaler om samdrift af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller etablering af fælles signal forsyning med antenneanlæg tilhørende anden ejer. Forslag skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 4. Medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver grundejer, der ifølge tinglyst deklaration eller lokalplan, har tilslutningspligt til antennelaugets anlæg. Selvom man har parabol eller andet, har man stadig tilslutningspligt. Andre grundejere, der ikke har en tinglyst deklaration eller via en lokalplan ikke har tilslutningspligt kan ligeledes optages som medlemmer.

Stk. 2.

Såfremt en grundejer lader udføre fællesstik til flere lejligheder i sin ejendom, skal han betale alle udgifter i forbindelse med den tekniske installation. Lejeren er pligtigt medlem af antennelauget, betaler fuldt medlemsbidrag og har stemmeret på generalforsamlingen.Vedtægter for Vindinge Antennelaug Side 2

af 6

Stk. 3.

Et medlem har pligt til skriftligt at meddele bestyrelsen, at det fraflytter boligen. Flytning der ophæver medlemspligten, berettiger aldrig til udbetaling af andele af formuen eller indbetalte bidrag.

Stk. 4.

Medlemmerne afholder udgifter til udbedring af de skader, de måtte påføre laugets kabler, forstærkere og standere m.v. på og uden for egen ejendom.

Stk. 5.

Medlemmet er forpligtiget til at etablere stikledning til tilslutningsstanderen samt udskifte den ved eventuelle fejl.

Stk. 6.

Medlemmet kan etablere egne installationer i eget i eget hus eller lejlighed. Sådanne installationer og de ovenfor nævnte stikledninger må ikke forstyrre bredbåndsanlægget. Sker det alligevel kan foreningen straks frakoble tilslutningen og evt. kræve erstatning.

Stk. 7.

Medlemmerne skal tillade lauget og dets installatør adgang til teknisk kontrol af stikledning og husinstallation. Dette kan om fornødent sikres med fogedens hjælp.

Stk. 8.

Nye medlemmer betaler den tekniske installation fra bestående anlæg til egen parcel, samt en på tilslutningstidspunktet beregnet andel af det bestående anlægs værdi.

Stk. 9

. Hvis der ved fremtidige tilslutninger viser sig at være brug for udvidelser eller ændringer af det bestående anlæg, må tidligere tilsluttede medlemmer holdes økonomisk skadesløse.

§ 5. Valg af tv – og radiokanaler og pakker

.

Antennelauget foranlediger hvert år at der foretages en programafstemning.

Stk. 2.

Valg af programmer sker ved en urafstemning. Metoden afgøres af bestyrelsen.

Stk. 3.

Når en sådan urafstemning har fundet sted skal generalforsamlingen acceptere udfaldet.

Stk. 4.

Såfremt antennelauget indgår aftale med ekstern programudbyder, med af dem fastlagte programpakker, udgår §5 stk. 1-3

§ 6. Betaling for medlemskab og ydelser

Der opkræves et årligt bidrag til dækning af drift og vedligeholdelse af anlægget. Bidragets størrelse samt betalingstermin fastsættes på den årlige generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget.

Stk. 2

. Restance medfører fortabelse af stemmeret, og der opkræves gebyr ved udsendelse af rykkerskrivelse. Det skyldige beløb kan af lauget inddrives ved retslig inkasso.

Stk. 3.

Såfremt betaling ikke er sket senest 10 dage efter 2. rykkerskrivelse, afbrydes forbindelsen. Reetablering sker for grundejerens egen regning. Afbrydelse af signal fritager ikke for betaling af medlemsbidrag.

Stk. 4.

Antennelauget afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets drift og vedligeholdelse. Det enkelte medlem hæfter ikke ud over sin andel og sit årlige medlemsbidrag. Vedtægter for Vindinge Antennelaug Side 3

af 6

§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er antennelaugets højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter, ligesom kun denne kan forpligtige medlemmerne økonomisk.

I forbindelse med fastsættelse af medlemsbidrag, se §5.

Stk. 2.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i februar måned, så vidt muligt i Vindinge. Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved skrivelse til hvert enkelt medlem.

Stk. 3.

Generalforsamlingen ledes af den af forsamlingen valgte dirigent, som ikke må være bestyrelsesmedlem eller revisor i antennelauget.

Stk. 4.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner, der vil være at behandle på generalforsamlingen.

Stk. 5.

Der kan kun træffes beslutning om emner, der er anført på indkaldelsen til generalforsamlingen.

For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen

6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af medlemsbidrag

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen, og må være denne i hænde senest den 15. januar forud for generalforsamlingen.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede emner føres til referat, der underskrives af dirigent og formand.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det nødvendigt, eller når mindst 20 % af antennelaugets stemmeberettigede medlemmer fremsætter begrundet ønske herom.

Stk. 2.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme regler som for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Stk. 3.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af det/de emner, der skal behandles samt begrundelse herfor.Vedtægter for Vindinge Antennelaug Side 4

af 6

Stk. 4.

Bestyrelsen er forpligtet til at udsende indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter, begæring herom er modtaget.

Stk. 5.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Behandling af den/de sager, der har afstedkommet indkaldelsen

4. Eventuelt

§ 9. Fælles bestemmelser for generalforsamlinger

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.

Stk. 2.

Bestyrelsen eller mindst 10 personer kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 3.

En vedtægtsmæssigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 4

. Alle medlemmer i en husstand kan deltage i generalforsamlingen, men hver husstand har kun en stemme. Medlemmer som er i restance med betalingen til lauget, kan ikke stemme.

Stk. 5.

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for 1 medlem. Fuldmagter afleveres til dirigenten ved mødets start. Dirigenten afgør eventuel uenighed om stemmeret og fuldmagter.

Stk. 6.

Til vedtægtsændringer skal mindst 50 % af medlemmerne være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for ændringen. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

Stk. 7.

Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes der inden en måned og med mindst 8 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling. Denne kan uden hensyn til fremmødte tage gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§ 10. Bestyrelsen

Antennelauget ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år af gangen på ordinære generalforsamlinger, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Stk. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1 menigt bestyrelsesmedlem.

Stk. 3.

Bestyrelsen leder alle laugets anliggender mellem generalforsamlinger og kan træffe alle beslutninger, der ikke er henlagt til urafstemning eller generalforsamlingen eller som strider mod disse vedtægter eller beslutninger ved urafstemning eller generalforsamling.

Stk. 4

. Bestyrelsen har pligt til at træffe de beslutninger og fremsætte de forslag, der fremgår af denne vedtægt.

Stk. 5.

Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger.Vedtægter for Vindinge Antennelaug Side 5

af 6

Stk. 6.

Bestyrelsens referater medbringes på generalforsamlingen, hvor de på forlangende forevises dirigenten. Antennelaugets revisorer kan ligeledes forlange indsigt i referaterne. Dirigenten og revisorerne har ikke adgang til at læse beslutninger, der vedrører personlige eller fortrolige forhold.

Stk. 7

. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8

. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. Bestyrelsen kan yde honorarer og godtgørelser til medlemmer af bestyrelsen. Størrelsen af honoraret og modtageren skal fremgå af årsregnskabet og indgå i generalforsamlingens godkendelse af dette.

Stk. 9.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af antennelauget, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter.

Stk. 10.

Dersom formanden eller næstformanden udtræder, skal afløseren findes inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer. Dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling for valg af stedfortræder.

§ 11. Tegning

Formanden tegner i almindelighed lauget udadtil, i forhold til medlemmer og leverandører.

Stk. 2.

Kassereren, og et andet bestyrelsesmedlem kan attestere betalinger, der er fastsat i budgettet eller godkendt af bestyrelsen.

Stk. 3.

Bestyrelsen kan tildele andre bestyrelsesmedlemmer ret til at tegne lauget på særlige områder.

Stk. 4.

Bestyrelsen kan meddele prokura til andre personer i forbindelse med indgåelse af administrationsaftaler.

Stk. 5.

Antennelauget tegnes i øvrigt af formanden eller i hans fravær næstformanden sammen med yderligere et bestyrelsesmedlem.

§ 12. Regnskab og revision

Kassereren forvalter antennelaugets formue og fører ligeledes en medlemsliste.

Stk. 2.

Antennelaugets likvide midler placeres på en eller flere driftskonti, der sikrer likviditet til at betale foreningens løbende forpligtelser. Midler placeres i øvrigt til bedst mulig forrentning i en solid bank. Formand og kasserer gives fuldmagt til hver for sig at hæve på disse konti.

Stk. 3.

Antennelauget kan optage lån til finansiering af anlægsudgifter og udvidelser, efter godkendelse af generalforsamlingen. Laugets aktiver kan stilles som sikkerhed for lånet.

Stk. 4.

Antennelauget hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen hæftelse.

Stk. 5.

Antennelaugets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.Vedtægter for Vindinge Antennelaug Side 6

af 6

Stk. 6.

Årsregnskab og årsrapport afsluttes snarest efter regnskabsårets afslutning og underskrives af formand og kasserer.

Stk. 7.

Formanden foranlediger, at revision foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer og afsluttes hurtigst muligt.

Stk. 8.

Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det og skal ske mindst en gang årligt.

Stk. 9.

Det reviderede regnskab skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 13. Forsikring

Bestyrelsen skal tegne forsikring, der dækker arbejdsskade for personer, der arbejder i foreningens tjeneste, bestyrelsesansvar, foreningens ansvar overfor 3. person samt brand og udefra kommende skader på det tekniske anlæg.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan tegne andre forsikringer.

Stk. 3.

Forsikringsdækningen skal fremgå af årsberetning eller årsregnskab.

§ 14. Antennelaugets ophør

Antennelaugets virksomhed ophører når dets formål ikke længere kan realiseres, eller ophøret vedtages af generalforsamlingen.

Stk. 2.

Nedlæggelse af antennelauget kan dog kun ske med Roskilde Kommunes samtykke.

Stk. 3.

Til beslutning om laugets nedlæggelse kræves, at mindst 50 % af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for beslutningen. Er disse krav ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen inden en måned til en ekstraordinær generalforsamling på hvilken forslaget kan vedtages, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

Stk.4.

Dersom forslaget vedtages, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå antennelaugets afvikling.

Stk. 5.

Eventuelt overskud efter antennelaugets ophør anvendes i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling og senest ændret på den ekstra ordinære generalforsamling den 28. april 2011 i Vindinge.